Faculty of teachers and educational personnelFaculty of teachers and educational personnel

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานผู้อำนวยการะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางกุสลิน มูลกัน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมทรง มีลุน
วิชาเอก  ภาษาไทย
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
วิชาเอก  ภาษาไทย
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกลภรณ์ ม่วงไทย
วิชาเอก  ภาษาไทย
ครูช่วยสอน

นายศิริเทพกมล ไชยโทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิทยฐานครูะชำนาญการพิเศษ

นายสันธาน จันทะมุด
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิทยฐานครูะชำนาญการ

นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ครูช่วยสอน

นางสาวเดือนเด่น โอดลี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายปรีชา สังฆะวรรณา
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรักก้าว พลเสนา
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยเรือง ไชยคลัง
วิชาเอก ฟิสิกส์
วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ครู ค.ศ.1

นางเสาวนีย์ ไชยโทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา มีทองหลาง
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร อุพลเถียร
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเชษฐา ไชยชาติ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ครู คศ.1

นางสำราญ พิมพาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
วิทยฐานครูะชำนาญการพิเศษ

นายสมพล ถิ่นสำโรง
วิชาเอก พลศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายธนพล ถนิมแนบ
วิชาเอก พลศึกษา
ผู้ช่วยครู

นายวุฒิศักดิ์ มูลมะณี
วิชาเอก พลศึกษา
ผู้ช่วยครู

นายคณาวุฒิ จันทร์ปัญญา
วิชาเอก พลศึกษา
ครูช่วยสอน

นางสาวสุพัชชา สุวรรณบำรุง
วิชาเอก พลศึกษา
ครูช่วยสอน

นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอัมรินทร์ อาสานุต
วิชาเอก นาฏศิลป์
ครูช่วยสอน

นางมนัสนันท์ มณีโช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางณปภัช เทียนคำ
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทนา นามโยธา
วิชาเอก เกษตรศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุริยง ประพรมมา
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ครูช่วยสอน

นางสาววรรณกานต์ พานโน
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ครูช่วยสอน

นางสาววาวมะรินทร์ โคตะนันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสายสุนีย์ ลำภา
เจ้าหน้าที่งานสารบัญและธุรการ

นายบัญชา ปะกิแพ
พนักงานขับรถยนต์

นายบวร ข้อยุ่น
นัการภารโรง