Faculty of teachers and educational personnelFaculty of teachers and educational personnel

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกุสลิน มูลกัน
หัวหน้ากลุ่มสารธฯภาษาไทย
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาววชิราภรณ์ มะโนดี
วิชาเอก  ภาษาไทย
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมทรง มีลุน
วิชาเอก  ภาษาไทย
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายนันทวัฒน์ พิมพ์บึง
วิชาเอก  ภาษาไทย
ครูช่วยสอน

นายศิริเทพกมล ไชยโทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายนิวัฒน์ หงอกไผ่
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ผู้ช่วยครู

นางสาวจุฑาภรณ์ มัญจาวงษ์
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ครูช่วยสอน

นางสาวณิชกมลกานต์ ไชยโทน
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ครูช่วยสอน

นางสาวรักก้าว พลเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา สังฆะวรรณา
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางเดือนเด่น โอดลี
วิชาเอก ชีววิทยา
วิทยฐานะชำนาญการ

นายวิศณุ เจริญราช
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
วิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการ

นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย

นายสุรเชษฐ์ ปัญญารักษ์สกุล
วิชาเอก ฟิสิกส์
ครูช่วยสอน

นางเสาวนีย์ ไชยโทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา มีทองหลาง
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร อุพลเถียร
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสำราญ พิมพาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพละศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ บุตรศรี
วิชาเอก พลศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายธนพล ถนิมแนบ
วิชาเอก พลศึกษา
ครูช่วยสอน

นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
วิทยฐานะชำนาญการ

นายพิพัชรพล นาอุดม
วิชา เอกดนตรี
ผู้ช่วยครู

นายอัมรินทร์ อาสานุต
วิชาเอก นาฏศิลป์
ครูช่วยสอน

นางมนัสนันท์ มณีโช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
วิทยฐานะชำนาญการ

นางณปภัช เทียนคำ
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทนา นามโยธา
วิชาเอก เกษตรศาสตร์
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุริยง ประพรมมา
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะชำนาญการ

นายนัฎฐพงษ์ ฮามพิทักษ์
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ครูช่วยสอน

นายอดิศักดิ์ จันชุลี
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาววาวมะรินทร์ โคตะนันท์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสายสุนีย์ ลำภา
เจ้าหน้าที่งานสารบัญและธุระการ

นายบัญชา ปะกิแพ
พนักงานขับรถยนต์

นายธนสาร สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์

นายบวร ข้อยุ่น
นัการภารโรง

นางระมูล ข้อยุ่น
แม่บ้าน