การแสดงพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

การแสดงพิธีเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

สนามฟุตบอลและสนามกรีฑา

วงโยธวาทิตโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

แต่งกายงาม ไหว้สวย รวยยิ้ม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


 

ผลงานทางวิชาการ

รอบรั้วขาวแดง