History of Phra Yuen Witthayakhan School

ประวัติโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

     โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 379 หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น บนที่ดินบริจาค ขนาด 40 ไร่ 3 งาน จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2525 เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2526 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในปี พ.ศ. 2530 ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกรมสามัญศึกษา (ค.อมต.ศส.)  ในปี พ.ศ. 2546 ย้ายไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2551 ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
     ปัจจุบันมีนายภักดี ศิริพรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 15 ห้องเรียน นักเรียน 392 คน ข้าราชการครู 25 คน ครูจ้างตามภารกิจ 1 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูพิเศษชาวต่างประเทศ 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 2 คน มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง โ รงฝึกงาน 1 หลัง และอาคารหอประชุม 2 หลัง
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
วิริเยน ทุกขมจฺเจติ หมายถึง คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
    พวกเราเหล่าพระยืนวิทยาคาร    สุขสราญร่วมใจใฝ่สามัคคี 
จับมือปรองดองกันน้องพี่    สมานไมตรีในรั้วขาวแดง 
การกีฬาแม้ใครมาราวีสู้    ศิษย์มีครูสู้จนสุดฤทธิ์สิ้นแรง 
ต่างเปรมปรีดาใครมายื้อแย่ง    พวกเราขาวแดงแข็งแกร่งกว่าใคร 
    สถาบันอันสดศรี    กล่อมเกลาฤดีสร้างชีวิตและจิตใจ 
สร้างความรู้เมตตาพลานามัย    เกริกกล้าเกรียงไกรสดใสสมบูรณ์ 
เรามีพระยืนเป็นมิ่งมงคล    ทั่วสกลช่วยดลสุขล้ำค้ำจุน 
กราบกรานบูชาศรัทธาเพิ่มพูน    ต่างน้อมเทิดทูนขาวแดงพระยืนวิทยาคาร