ข้อมูลครูผู้ขอรับการประเมิน PA ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภักดี ศิริพรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานผู้อำนวยการะเชี่ยวชาญ

ดร.พินิจ มีคำทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางกุสลิน มูลกัน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมทรง มีลุน
วิชาเอก  ภาษาไทย
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุขสันติ์ สีสุธรรม
วิชาเอก  ภาษาไทย
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายศิริเทพกมล ไชยโทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิทยฐานครูะชำนาญการพิเศษ

นายสันธาน จันทะมุด
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิทยฐานครูะชำนาญการ

นางสาวเดือนเด่น โอดลี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายปรีชา สังฆะวรรณา
วิชาเอก เคมี-คณิตศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรักก้าว พลเสนา
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยเรือง ไชยคลัง
วิชาเอก ฟิสิกส์
วิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา รุ่งเรือง
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ครู ค.ศ.1

นางเสาวนีย์ ไชยโทน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา มีทองหลาง
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร อุพลเถียร
วิชาเอก สังคมศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเชษฐา ไชยชาติ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ครู คศ.1

นางสำราญ พิมพาศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา
วิทยฐานครูะชำนาญการพิเศษ

นายสมพล ถิ่นสำโรง
วิชาเอก พลศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายศิริพูน สุธรรมรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางมนัสนันท์ มณีโช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางณปภัช เทียนคำ
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทนา นามโยธา
วิชาเอก เกษตรศาสตร์
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางพรชลิตา เจริญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุริยง ประพรมมา
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะครูชำนาญการ

1