ลำดับ
เรื่อง
 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ)วันที่ 28/06/2024 ..อ่านต่อ..
 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนอกสถานศึกษา)วันที่ 28/06/2024 ..อ่านต่อ..
 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัววันที่ 27/06/2024 ..อ่านต่อ..
 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 27/06/2024 ..อ่านต่อ..
 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 27/06/2024 ..อ่านต่อ..
 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 17/06/2024 ..อ่านต่อ..
 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมโรงเรียนวันที่ 17/06/2024 ..อ่านต่อ..
 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)วันที่ 14/06/2024 ..อ่านต่อ..
 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (กิจกรรมวันไหว้ครู) วันที่ 07/06/2024 ..อ่านต่อ..
 10
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาวันที่ 31/05/2024 ..อ่านต่อ..
 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วันที่ 29/05/2024 ..อ่านต่อ..
 12
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 07/05/2024 ..อ่านต่อ..
 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 1/2567 โรงเรียนพระยืนวิทยาคารวันที่ 15/05/2024 ..อ่านต่อ..
 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567วันที่ 23/04/2024 ..อ่านต่อ..
 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในห้องเรียนวันที่ 02/05/2024 ..อ่านต่อ..
 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อพัดลมแขวนเพดาน (พร้อมติดตั้ง)วันที่ 02/05/2024 ..อ่านต่อ..
 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารนักกีฬาฟุตบอลโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียนความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลวันที่ 22/04/2024 ..อ่านต่อ..
 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลวันที่ 11/04/2024 ..อ่านต่อ..
 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางโครงการพัฒนาบุคลากรวันที่ 05/04/2024 ..อ่านต่อ..
 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการครูช่วยสอนวิชาเอกพลศึกษาวันที่ 01/04/2024 ..อ่านต่อ..
ไฟล์ทั้งหมด : 389 จำนวนหน้า : 20 หน้าที่ : [ 1 ]