ลำดับ
เรื่อง
 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 2
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ พาหนะและขนส่ง (ทะเบียน บธ-6057) ..อ่านต่อ..
 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ พาหนะและขนส่ง(ทะเบียน 04-0443) ..อ่านต่อ..
 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา วอลเลย์บอล) ..อ่านต่อ..
 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา) ..อ่านต่อ..
 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกอังกฤษ) ..อ่านต่อ..
 9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกนาฏศิลป์) ..อ่านต่อ..
 10
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนพลศึกษา ..อ่านต่อ..
 11
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ ..อ่านต่อ..
 12
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ..อ่านต่อ..
 13
 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน(สาขาวิชาพลศึกษา) ..อ่านต่อ..
 14
 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน(สาขาวิชานาฏศิล) ..อ่านต่อ..
 15
 ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ..อ่านต่อ..
 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(ห้องสมุดโรงเรียน) ..อ่านต่อ..
 17
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ..อ่านต่อ..
 18
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศ ..อ่านต่อ..
 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..อ่านต่อ..
ไฟล์ทั้งหมด : 54 จำนวนหน้า : 3 หน้าที่ : [ 1 ]