ลำดับ
เรื่อง
 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..อ่านต่อ..
 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการค่ายลูกเสือ/เนตรนารี ..อ่านต่อ..
 3
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและอาหารเย็นโครงการ ค่ายลูกเสือ/ เนตรนาร ..อ่านต่อ..
 4
 จ้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ..อ่านต่อ..
 6
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เอสโคล่า นุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 ปีที่ 31) ..อ่านต่อ..
 7
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เอสโคล่า นุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 ปีที่ 31) ..อ่านต่อ..
 8
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาโสตและทัศนูปกรณ์ ..อ่านต่อ..
 9
 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ลำโพง ..อ่านต่อ..
 10
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 12
 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ..อ่านต่อ..
 13
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันคริสต์มาส โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..อ่านต่อ..
 14
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ..อ่านต่อ..
 15
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเวชภัณฑ์โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ..อ่านต่อ..
 16
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา) โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..อ่านต่อ..
 17
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต) โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..อ่านต่อ..
 18
 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต) โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..อ่านต่อ..
 19
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ..อ่านต่อ..
 20
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน (วิชาเอกภาษาไทย) ..อ่านต่อ..
ไฟล์ทั้งหมด : 35 จำนวนหน้า : 2 หน้าที่ : [ 1 ]