โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น