โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ข้อมูลสมัครเรียน ปีการศึกษา 2563

#
ชื่อ-สกุล
จากโรงเรียน
ศึกษาต่อระดับ
ความเป็นเลิศด้าน
 
1
 
เด็กหญิงศรสวรรค์ หูตินุ
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
2
 
เด็กหญิงธันยพร บูรพัฒน์
 
บ้านป่าหม้อหนองคู ขอนเเก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
3
 
เด็กชายวุฒิพงษ์ กงซุย
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
4
 
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงค์เจริญ
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
5
 
เด็กหญิงเกศรินทร์ สล่าปัน
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
6
 
เด็กหญิงอริสรา สุริวงษ์
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
7
 
เด็กหญิงจรรญารักษ์ เชื้อหงษ์
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
8
 
เด็กหญิงช่อฟ้า เจริญคูณ
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
9
 
เด็กหญิงศุภารัตน์ คุณทะวงษ์
 
ชุมชนบ้านพระยืน ขอนแก่น
 
ม.1
 
ด้านกรีฑา
 
10
 
เด็กหญิงวรกานต์ สมบูรณ์
 
โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
11
 
นางสาวพัชราภรณ์ บุญช่วย
 
พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
 
12
 
นางสาวบุณยาพร ถานะ
 
พระยืนวิทยาคาร ขอนเเก่น
 
ม.4
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
 
13
 
นางสาวศรุตา มากเพ็ชร
 
หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
14
 
นางสาววารี โชคชัย
 
พระยืนวิทยาคาร ขอนเเก่น
 
ม.4
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
 
15
 
นางสาวเกวรินทร์ กันยาพันธ์
 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
 
16
 
เด็กหญิงทัศนีย์ จงย่อกลาง
 
หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
17
 
นางสาวเกวรินทร์ กันยาพันธ์
 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
 
18
 
นางสาวพัชราภรณ์ บุญช่วย
 
พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
 
19
 
นางสาวเกศศิริ ศรีษะเกษ
 
หนองเรือวิทยา ขอนเเก่น
 
ม.4
 
ด้านวอลเลย์บอล
 
20
 
นางสาวชาลิสา อวดผล
 
พระยืนวิทยาคาร ขอนแก่น
 
ม.4
 
ด้าน 4 เหล่าทัพ
ไฟล์ทั้งหมด : 24 จำนวนหน้า : 2 [ 1 ]