ระบบไฟล์คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น