ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเก้าอี้ห้องประชุมโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องพิมพ์ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อโต๊ะห้องประชุม โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1-4 อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์ถังน้ำเย็นโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ -ส่งนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูฟิสิกส์โรงเรียนพระรยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครูภาษาอังกฤษโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..
ประกาศโรงเรียนพระยืนวิทยาคารผู้มีสิทธิ์สอบ เอกฟิสิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน อ่านต่อ..
ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน อ่านต่อ..
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้าน อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกศิลปะศึกษา) อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกภาษาไทย) อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกพลศึกษา) อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูช่วยสอน(วิชาเอกคณิตศาสตร์) อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ พาหนะและขนส่ง อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อ่านต่อ..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาวิทยากรโครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปัญญาท้องถิ่น อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดนตรี อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ่านต่อ..