โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว
ประจำปีการศึกษา 2564

#
ชื่อ-สกุล
ศึกษาต่อระดับชั้น
รายการใบเสร็จ
สถานะมอบตัว
 
1
 
เด็กชายกรธวัช ผุยคำพิ
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
2
 
เด็กชายกรวิชญ์ ชาอินผุย
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
3
 
เด็กชายกรวิทย์ พันธุชินกุล
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
4
 
เด็กชายกฤตภาส พิทักษ์
 
ม.1
 
คลิกยื่นใบเสร็จ
 
ยังไม่มอบตัว
 
5
 
เด็กหญิงกฤติกา ดาวรุ่ง?รัมย์?
 
ม.1
 
คลิกยื่นใบเสร็จ
 
ยังไม่มอบตัว
 
6
 
เด็กชายกิตติศักดิ์ ดาวสี
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
7
 
เด็กหญิงเก็ดแก้ว นามบัวศรี
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
8
 
เด็กชายเกรียรติศักดิ์ หมื่นอภัย
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
9
 
เด็กชายจักรกฤษ กรุณา
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
10
 
เด็กชายจักริน แก้วจินดา
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
11
 
เด็กหญิงจันทร์ทิวา ลาปราบ
 
ม.1
 
คลิกยื่นใบเสร็จ
 
ยังไม่มอบตัว
 
12
 
เด็กชายจิณณวัตร กาบขน
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
13
 
เด็กหญิงจิรกัญญา บุญเจียง
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
14
 
เด็กหญิงจิราทิพย์ จันทร์เพ็ง
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
15
 
เด็กหญิงชฎาพร ซอมประโคน
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
16
 
เด็กหญิงชนัญธิดา จะโนรัตน์
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
17
 
เด็กชายชยากร หม่องคำเหล็ก
 
ม.1
 
คลิกยื่นใบเสร็จ
 
ยังไม่มอบตัว
 
18
 
เด็กหญิงชัญญานุช โพธิ์ศรี
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
19
 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธาโส
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
20
 
เด็กชายฐิติศักดิ์ แจ้งคำ
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
21
 
เด็กหญิงฐิภาพร ผุยคำพิ
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
22
 
เด็กชายณเดชณ์ หมื่นอภัย
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
23
 
เด็กชายณภัทรนนท์ แจ่มมะณี
 
ม.1
 
คลิกยื่นใบเสร็จ
 
ยังไม่มอบตัว
 
24
 
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ โนนทิง
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
 
25
 
เด็กชายณรงศักดิ์ ขุนภักดี
 
ม.1
 
สำเร็จ
 
มอบตัวเรียบร้อย
ไฟล์ทั้งหมด : 130 จำนวนหน้า : 6 [ 1 ]