รหัสนักเรียน (ตัด 0 ตัวหน้าออก)
 
รหัสนักเรียน (ตัด 0 ตัวหน้าออก)