วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
11-15 พ.ย. 62
นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
18-22 พ.ย. 62
นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
2-6 ธ.ค. 62 รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
30 ธ.ค.- 1 ม.ค 63
หยุดวันส่งท้ายปีเก่ต้อนรับปีใหม่
6-10 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
13-17 ม.ค. 63
นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
1- 2 ก.พ. 63 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 - 6 มี.ค. 63
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
9-11 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560