วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1 –11 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 จากนักเรียนเดิม
1 –13 มี.ค. 65
-รับสมัครออนไลน์นักเรียน ม.1 และ ม. 4
9 –13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
2 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์
2 เม.ย. 65 -ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 1 รายวิชา -แบบประเมินผู้เรียนรายบุคคล -แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง -แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ -ประมวลรายวิชาทุกรายวิชา (Course Syllabus)
4-8 เม.ย.65
-รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์(รอบที่2)
2 พ.ค. 65 -ครูทุกคนลงเวลาปฏิบัติราชการ
4 พ.ค. 65
-หัวหน้าฝ่ายวิชาการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดเตรียมหลักสูตรและตารางสอน
13 พ.ค. 65 -นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปฐมนิเทศ
17 พ.ค. 65
-เปิดเรียน -นักเรียนพบครูที่ปรึกษา - นักเรียนลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐาน
17-20 พ.ค. 65 -ลงทะเบียนเรียน
24 พ.ค. 65
-ประชุมผู้ฝ่ายวิชาการ
30-31 พ.ค. 65 -นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
6-10 มิ.ย.65
-นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
10 มิ.ย 65 -ยืนยันข้อมูลในระบบ LEC
13 มิ.ย.65
-ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
มิ.ย –ก.ย. 65 -นิเทศภายในการเรียนการสอน
4-8 ก.ค. 65
-นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
14-18 ก.ค. 65 -นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 -สำรวจการสอบกลางภาค
15-18 ก.ค. 65
-ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค
19-20 ก.ค. 65 -สอบกลางภาค
21-27 ก.ค.65
-บันทึกคะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค ในBook mark
29 ก.ค. 65 -ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
1-5 ส.ค. 65
-ส่งรายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลภาคเรียน ส่งปถ. 05 ครั้งที่ 1
9 ก.ย.65 -สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค
12- 14 ก.ย. 65
-ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค
14-16 ก.ย.65 -สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60%และ80%
16 ก.ย. 65
-ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
19-23 ก.ย.65

-นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค

28-30 ก.ย.65
-สอบปลายภาค
3-5 ต.ค.65

-บันทึกคะแนนหลังกลางภาคและปลายภาค ในBook mark

6-7 ต.ค.65
-ครูส่ง ปถ.05 -ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565